در چهاردهمین روز اعتراضات ضد حکومتی، پنجشنبه ۷ مهر تظاهرات های مردم ادامه دارد. فیلمهایی از شهرهای مشهد،قم، رشت و سنندج و…

در چهاردهمین روز از آغاز اعتراضات ضد حکومتی، پنجشنبه ۷ مهر۱۴۰۱ تظاهرات های مردم ادامه دارد. مشهد،قم، رشت و سنندج و….

فیلمهای بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

قم

تهران پارک ری

سنندج

مشهد

اینرا هم بخوانید

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی: ۷ اسفند تجمع در تهران

 ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران فولاد و واحد صنعتی ام دی اف بازنشستگان و مستمری …