دستمزد ٩٣٠ هزار تومانی جنایت است

جمهوری اسلامی حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آتی را ٩٣٠ هزار تومان تعیین کرد. همه میدانند که این رقم معادل یک چهارم خط فقری است که خود حکومت تعیین کرده است، و حدود یک سوم سبد کذایی هزینه خانوار کارگری است که بعد از حذف ارقام متعدد ٢ میلیون و ٤٨٩ هزار تومان در ماه تعیین کردند. کل این محاسبات و ارقام معنایی جز تحمیل فقر مهلک و کشنده به خانواده های کارگران و معلمان و پرستاران ندارد. یک مشت دزد و جانی و مفتخور سرمایه دار خودرا به جامعه تحمیل کرده اند و به هیچ منطقی جز منطق چپاول و زورگویی پایبند نیستند. خیمه شب بازی خانه کارگریها و شوراهای اسلامی نیز که هر سال ژست طرفدار کارگر میگیرند و بعد بر این دستمزدهای برده وار مهر تایید میگذارند از چشم کارگران پنهان نمانده و نفرت کارگران را علیه این نهادهای ضد کارگری افزون تر میسازد.

تعیین دستمزد ٩٣٠ هزار تومانی توسط حکومت اسلامی به این معناست که کارگران باید شب و روز برای سرمایه داران حریص جان بکنند و خود در فقر و گرسنگی و محرومیت  تمام عیار اسیر بمانند. این تصمیم یک جنایت آشکار در حق میلیونها کارگر در این جامعه است. حکومتی که کرور کرور ثروتهای این جامعه را دارد صرف اوباش بسیجی و پاسدار و تروریستهای اسلامی و مساجد و آخوندها و دم و دستگاه اسلامیش میکند، حکومتی که ثروتهای عظیم ساخته دست کارگران را به صورت حقوقهای نجومی به جیب مدیران و کاربدستان مفتخورش میریزد، وقتی میخواهد برای کارگران تصمیم بگیرد، حتی به حقوقی معادل خط فقر نیز رضایت نمیدهد.

مسخره ترین و غیر منطقی ترین سیاست این است که دستمزد کارگران را نمایندگان سرمایه داران یک جانبه از بالای سر کارگران تعیین کنند. از نظر کارگران مرجع تعیین دستمزد بهیچ وجه نباید حکومتی ها باشند. از نظر کارگران، دستمزد باید با توافق و تایید نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری بر اساس قراردادهای جمعی و سراسری تعیین شود. سقف میزان دستمزد کارگران، نه خط فقر، بلکه باید خط رفاه و برخورداری از یک زندگی انسانی باشد. حداقل دستمزد باید کفاف زندگی یک خانواده کارگری با استاندارد انسانی در جوامع مدرن را بدهد و بطور اتوماتیک مدام در بالای سطح تورم افزایش یابد. کارگر حق دارد غذا و لباس و رفاه کافی و زندگی انسانی داشته باشد. نه اینکه مدام هشتش گرو نهش باشد.

تعیین دستمزد چهار بار زیر خط فقر یک بار دیگر این پیام را به کارگران میدهد که برای زنده ماندن و برای داشتن حداقل رفاه انسانی در این جامعه تنها راه به زیر کشیدن حاکمیت اسلامی سرمایه داران است. روشن است که کارگران به این دستمزد ناچیز رضایت نخواهند داد و سال آتی سال مبارزه گسترده تر کارگری نه فقط برای افزایش چندین برابر دستمزدها بلکه برای دستیابی کارگران به رفاه و زندگی انسانی خواهد بود.

 

کارگران شاغل و بیکار! معلمان! پرستاران! بازنشستگان!

یک شعار مبارزات و تجمعات شما اعتراض به خط فقر چهار میلیونی و حقوق یک میلیونی بوده است. ما حق داریم در رفاه و آسایش زندگی کنیم و به دستمزدی زیر خط فقر رضایت ندهیم. ما قطعا میتوانیم متحدانه خواست خود را عملی کنیم.

مبارزات و اعتراضات گسترده کارگران و معلمان و بازنشستگان و پرستاران در سال گذشته نشان داد که کارگران هرجا متحد عمل کنند توان تحمیل خواستهای خود به سرمایه داران و حکومت اسلامی شان را دارند. با اعلام میزان مشخص برای حداقل دستمزد، با اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر، با اعتصابات و اعتراضات و راهپیمایی، با متحد شدن و متشکل شدن در مجامع عمومی و تشکلهای مستقل خود، جنبش افزایش دستمزد به بالای خط فقر را گسترش دهید. نباید اجازه داد که مفتخوران حاکم بیش از این ما و فرزندان و خانواده های ما را در فلاکت و فقر و محرومیت نگه دارند.

حزب کمونیست کارگری فعالانه از مبارزات شما حمایت میکند، صدای شما را بازتاب میدهد، در جهت گسترش مبارزات کارگری بدون وقفه تلاش میکند و خواستها و مبارزات گسترده شما را در همه جا نمایندگی میکند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٧ اسفند ١٣٩٥، ١٧ مارس ٢٠١٧

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …