دمای گرم اعتراضات سیاسی ــ طبقاتی آذر ماه

تلاش برای سازمان متشکل کارگران باید با شتاب بیشتری پیگیری شود.

آذر ماه امسال با  اعتراضات کارگران، دانشجوها، بازنشسته ها  عجیب گرم،  پُر شور و شعف شده. بازنشسته ها اینبار با تجمعی بیش از ١٠ هزار نفر در مقابل مجلس اسلامی دست به تجمع زدند. ٤٠٠٠نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بطور متحدانه تر و یکپارچه تری اعتصاب خود را ادامه دادند و سومین روز اعتراض و اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. همزمان کارگران کیان تایز و کارگران فولاد و ذغال سنگ کرمان در مقابل صندوق بازنشستگان دست به تجمع اعتراضی زده اند. از ١٣ دسامبر تجمعات پُرشور و رادیکال دانشجویان در شهرهای تهران، تبریز، رنجان، بابل برگزار شد.

 

اعتراضات آذر ماه گام مهم طبقات اجتماعی در حال مبارزه با حکومت اسلامی است. این اعتراضات خصلتی کاملا طبقاتی و سیاسی را نمایندگی میکنند و از نقطه قدرتهای خودویژه ای برخوردارهستند. بررسی این نقطه قدرتها، شناخت دقیق ار سوخت و ساز و رابطه انسانی و مطالباتی آنها تلاشی است برای معرفی جوانب پایدارتر اعتراضات کنونی.

 

شرکت وسیع کارگران، بازنشسته ها و دانشجویان  تجمعات اعتراضی برجسته است. . ارقام کمی اعتراضات و حضور کمی شرکت کنندگان تغیییرات قابل توجهی کرده اند. شرکت بیش از ١٠ هزار بازنشسته زن و مرد در مقابل مجلس اسلامی در مملکتی که استبدادی است و از حضور انسانها در کنار یکدیگر هراس دارد،  پیشروی است.  اعتراضات مداوم و پیگیرانه ٤٠٠٠ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه موفقیت بزرگ و اقدام تعرضی کارگران به نظام ظالمانه حکومت اسلامی سرمایه است.

 

کارگران نیشکر هفت تپه اینبار با خانواده هایشان دست به اعتراض زدند. حضور خانواده های کارگری خود نیر پیشروی مهم دیگر جنبش کارگری است، با حضور خانواده ها اعتراضات قدرتمند شده و موجبات جلب و حمایتهای گسترده تر مردم شهر، هم محله ای ها، دوستان و خویشاوندان را ساده  و فراهم میکند. حضور فعال حانواده ها در اعتراضات کارگران برآمده از شرایط اعتراضی و نارضایتی های عمومی مردم است. نارضایتی های توده ای با این نوع مکانیسم ها از جمله حضور خانواده های کارگران و بازنشسته ها تحکیم و به سنت پایدارتر، اجتماعی و قابل دوام اعتراضات تبدیل میشود.

این اندازه از تجربه اعتراضی، اعتصاب و قدرت بسیج نباید در این سطح توقف کند. جنبش کارگری نیاز ضروری به جهش دارد. متشکل شدن کارگران بیش از هر دوره ای ضروری شده است.

 

شرایط برای متشکل شدن کارگران آماده است.

پلاتفرم عملی کارگران پیشرو باید هم اکنون خول تشکل کارگران شکل بگیرد. کارگران پیشرو باید   خواهان استقلال طبقه کارگر و ایجاد تشکهای کارگری باشند. . کارگران پیشرو میتوانند اعلام کنند؛ که طبقه کارگر با اتکاء به خود و نیروی مستقل خود برای دست یافتن به خواستهای طبقاتی‌اش متشکل شود و مبارزه کند.

 

دیوار خفقان فرو ریخته شده!

کارگران با اعتراضات کوبنده، با تداوم اعتراضات در اشکال اعتصاب، راه پیمایی و تجمع،  دیوار خفقان سیاه حکومت اسلامی  را منزوی و حاشیه ای کرده اند. صدها سخنور و آژیتاتور در تجمعات اعتراضی عروج کرده اند. جنبش کارگری از وجود صدها رهبر عملی، سخنگو و فعال جنبش طبقاتی کارگران بر خود میبالد. جنبش کارگری در ایران در این زمینه قویترین پیشروی را داشته است. در تاریخ نیم قرن گذشته جنبش کارگری از وجود رهبران و سخنگوهای کارکران که سوسیالیستی فکر میکنند، که به فدرت سیاسی،  و تغییرات بنیادی در زندگی توده مردم فکر میکنند، برخوردار نبوده است.

درک و تشخیص مولفه های سیاسی ــ طبقاتی شرایط کنونی برای  کارگران پیشرو در صدر اولویتهایشان قرار گرفته است.

 

مهم این است کارگران پیشرو و سوسیالیست ملزومات ارتقا شرایط کنونی را فراهم کنند. اشتها و خیز برداشتن برای تغییرات پایه ای تر و متشکل کردن کارگران پیش درآمد گام نهادن به دوره نوین و تحکیم بافته  است.

٢١ آذر ١٣٩٦

١٢ دسامبر ٢٠١٧

اینرا هم بخوانید

“انتخابات” مضحکه‌ای که همواره رسوا است و شکست می‌خورد! نسان نودینیان

در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس اسلامی و هم‌زمان انتخابات ششمین …