دولت رئیسی معترضان و رسانه‌ها را متهم به‌ دست داشتن در حملات شیمیایی مدارس دخترانه کرد

اینرا هم بخوانید

نه به اعدام: نگاهی به اعدامهای اخیر و روز جهانی علیه همجنسگرا هراسی، ترنس هراسی و دوجنسیت هراسی