رئیس مرکز خشکسالی سازمان ھواشناسی:٩٧ درصد کشور گرفتار بحران خشکسالی

ایسنا،شاھرخ فاتح  رئیس مرکز خشکسالی سازمان ھواشناسی:٩٧ درصد کشور گرفتار بحران خشکسالی
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان ھواشناسی از وقوع خشکسالی در ٩٧ درصد مساحت
کشور خبر داد و گفت: اقلیم خشک و نیمه خشک ایران را بابد بپذیریم و به جای مبارزه با این شرایط با آن سازگاری
پیشه کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع آب کشور اظھار کرد: لازم است اقلیم
کشورمان را بپذیریم و بدانیم که در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفتهایم. طبیعی است که در چنین
وضعیتی باید به جای مقابله یا مبارزه با این شرایط، مسیر سازگاری با اقلیم را در پیش بگیریم. وی با بیان اینکه
بخشی از مشکلات منابع آب کشور امری طبیعی و بخش دیگر ناشی از عوامل انسانی است، تصریح کرد:
امکان مبارزه با این
کمبارشی و افزایش دما عواملی طبیعی ھستند که منجر به خشکسالی میشوند. تقریباً
شرایط وجود ندارد اما میتوان با مدیریت فعالیتھای انسانی در حوزهھای کشاورزی و صنعت و کاھش مصرف آب از
تشدید، تداوم و توسعه خشکسالی کشور جلوگیری کرد. وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت خشکسالی
کشور گفت: متأسفانه خشکسالی ھمه مناطق کشور را در برگرفته و براساس شاخصھای کوتاهمدت و بلندمدت
پھنهھای وسیعی از کشور با درجات مختلف خشکسالی اعم از خفیف تا بسیار شدید مواجه است.
فاتح تصریح کرد: با توجه به شاخص کوتاه مدت SPEI خشکسالی بخشھای وسیعی از استانھای خوزستان،
ایلام، بوشھر، کھگیلویه و بویراحمد، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان
شمالی، اصفھان، مرکزی، زنجان با خشکسالی بسیار شدید دست و پنجه نرم میکنند. وی ھمچنین به مساحت
تحت تأثیر خشکسالی اشاره و اظھار کرد: بر اساس شاخص کوتاهمدت ٩٩ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی
کوتاه مدت است. از این رقم ٧ درصد خشکسالی خفیف، ٣١ درصد خشکسالی متوسط، ۴٢ درصد خشکسالی
شدید و ١٩ درصد خشکسالی بسیار شدید دارند.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان ھواشناسی با بیان اینکه شرایط کلی کشور از لحاظ
خشکسالی چه به لحاظ کوتاهمدت و چه به لحاظ بلندمدت شرایط مناسبی نیست، گفت: بر اساس شاخص
بلندمدت خشکسالی استانھای خوزستان، مرکزی، قم، اصفھان، فارس، یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی،
خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان با خشکسالی شدید مواجه ھستند.
فاتح در پایان با بیان اینکه بر اساس مجموع مساحت درگیر با خشکسالی بلندمدت، ٩٧ درصد مساحت کشور با
خشکسالی مواجه است، اظھار کرد: در مقیاس بلندمدت ٨درصد مساحت کشور دچار خشکسالی خفیف، ٣٠
درصد خشکسالی متوسط، ۴٧ درصد خشکسالی شدید و ١٠ درصد مساحت کشور با خشکسالی بسیار شدید
مواجه ھستند.
ورودی آب سدھا 5.3 میلیارد مترمکعب کاھش داشته است
مشاور وزیر نیرو با بیان اینکه طرحھایی داریم که خسارتھای ناشی از خشکسالی به حداقل برسد، گفت: ورودی
آب به سدھا نسبت به سال گذشته 5.3 میلیارد مترمکعب کاھش داشته است. محمدتقی توکلی در گفتوگو با
ایسنا اظھار کرد: پیشبینی ھواشناسی این بود که بارندگی در کشور در فصل زمستان 20 درصد نسبت به نرمال
کاھش خواھد داشت اما چون در فصل پاییز نیز ما با کاھش ٦٠درصدی مواجه بودیم در مجموع وضعیت بارشھا
رضایتبخش نیست. این وضعیت نشاندھنده آن است که سال آبی خوبی نداریم و در حال حاضر نیز کشور نسبت به
بلندمدت 55 درصد کاھش بارندگی دارند

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …