رویدادها: کمپین مالی و ضرورت کمک مالی به حزب کمونیست کارگری ایران و تلویزیون کانال جدید

اینرا هم بخوانید

سازمانده: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم