زمینه های سیاسی ـ اجتماعی برگزاری روز کارگر در کردستان- نسان نودینیان

روز کارگر در شهرهای کردستان هر ساله برگزار میشود. سنت برگزاری روز کارگر در کردستان دستاوری با عروج فعالین کارگری و زنان و جنبش های اجتماعی مربوط به چهار دهه اخیر است. برگزاری جشن و گردهمایی در شهرها و مراکز کارگری روز کارگر را متفاوت از روزهای دیگر کرده است.

امسال روز کارگر بر بستر انقلاب زن زندگی آزادی برگزار میشود. مردم کردستان در انقلاب جاری شرکت پُرشور و فعالی داشتند. شهرهای کردستان از جمله سقز با مراسم بزرگ گرامیداشت مهسا امینی(ژینا)، مهاباد، دیواندره، جوانردو، پاوه، بانه، مریوان، بیچار، کامیاران، ایلام و کرمانشا، اشنویه، پیرانشهر و بوکان در شش ماه گذشته با ده ها اعتصاب و تجمعات اعتراضی در انقلاب زن زندگی آزادی حضور بسیار فعال داشتند. سهم بزرگ و پایداری در ادامه انقلاب رهایی بخش را بر دوش میکشند. چندین نفر از عزیزان ما جانباختند و صدها نقر در زندانهای حکومت جنایتکار در بندند. هم اکنون بشیوه های بسیار متنوعی از جمله دیدارهای باشکوه خانواده های جانباختگان انقلاب مهسا و اعتراضات توده ای علیه مسمومیت های شیمیایی، رژه دختران بی حجاب در پاساژها و اماکن عمومی انقلاب ادامه دارد. کردستان سنگر اعتراضات عمیقا سیاسی علیه حکومت اسلامی است.

ما در کردستان در طول بیش از چهار دهه گذشته شاهد به میدان آمدن کارگران و معلمان هستیم. برگزاری علنی مراسم های روز جهانی کارگر و روز جهانی زن جلوه ه ای شورانگیز با دستاوردهای عمیقا اجتماعی در کردستان است.

برپایی مراسمهای روز جهانی کارگر که اساسا خصلتی آزادیخواهانه، برابری طلبانه و سوسیالیستی دارند طی تمام این سالها جنبش اعتراضی متشکل با اعتصاب و تجمعات توده ای به سنت مبارزاتی و نهادینه شده تبدیل شده. در طول تمام این سالها ده ها رهبر کارگری و جنبش رهایی زنان، فعالین اجتماعی جلو آمده و به چهره های شناخته شده ای در میان مردم تبدیل شده اند. این چنین است که روزهایی چون روز جهانی کارگر و یا هشت مارس برای مردم بدرجات زیادی شناخته شده اند. با توجه به این دستاوردها، هر سال با در نظر گرفتن شرایط مبارزاتی و سیاسی جامعه برای برگزاری روز کارگر از قبل تدارکاتی انجام میگیرد.

سال ١٤٠٢ برگزاری روز کارگر بر بستر انقلاب جاری و اعتصابات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در بیش از ٦٠ مرکز کارگری ، و تجمعات پر شور بازنشسته در ده ها شهر، برگزار میشود.

شروع اعتصابات پیگیرانه کارگران صنایع نفت و پتروشیمی برای افزایش دستمزدها تا ٧٩درصد و ده روز تعطیلی، مهمترین تحول اعتراضی و طبقاتی در جامعه است. این اعتصابات در ابعاد وسیع و گسترده قدرت طبقه کارگر را بر بستر انقلاب جاری به میدان آورد، هژمونی کارگران در انقلاب را تقویت و صف بندی سیاسی و تعرضی جامعه علیه مفت خوران و بورژواها و حکومت هار جمهوری اسلامی عمیق تر از همیشه، شد. امروز مبارزه علیه فقر و مزدهای ناچیز که زندگی میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش را در چنبره نابودی قرار داده به مساله مردم و انقلاب جاری و در راس آنها طبقه کارگر کشیده شده است.

به همین دلیل به هر اندازه روز کارگر در سطح سراسری و در کردستان هرچه باشکوه تر و مورد استقبال وسیع توده مردم قرار گیرد، پیشروی انقلاب و نابودی حکومت اسلامی سرمایه قطعی و به رهایی از دست این نظام خواهیم رسید.

سال های ۱۴۰۰ و ١٤٠١سال اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران، بازنشستگان، پرستاران و معلمان در سطح سراسری و کردستان بود. در کردستان نیز کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان اعتصاب و تجمعات اعتراضی بسیار قدرتمند و با شکوهی را برگزار کردند. برپایی تجمعات اعتراضی معلمان و بازنشستگان به عنوان بخشی از طبقه کارگر افق مبارزه سیاسی، تشکل مبارزه علیه ستم و نابرابری اجتماعی را تقویت کرده است.

در سال گذشته کارگران شهرداری ها علیه پایین بودن حقوق هایشان و تعویق پرداخت دستمزد علیه دولت و پیمانکاران دست به اعتصاب و تجمعات اعتراضی زدند.

در این سالها و سال ١٤٠٢پرستاران در کردستان علیه پایین بودن مزد و مزایا و ایمنی شغلی اعتراضات کوبنده ای در شهرهای مختلف برپا کرده اند.

بیکاری میلیونی به عنوان یک درد اجتماعی بزرگ در سطح جامعه ، بزرگترین چالش دولت با مردم در کردستان را رقم میزند. بیکاری و فقر میلیونی شد و روی آوری به کولبری و دست فروشی علیرغم نا امنی جانی گسترش پیدا میکند.

در چند سال گذشته سال اقدامات جنایتکارانه مامورین انتظامی و حکومت اسلامی ایران علیه کولبران در ابعاد فاجعه آمیزی ادامه داشته. صدها نفر از کولبران مورد حملات نظامی و شلیک مستقیم سرکوبگران جمهوری اسلامی قرار گرفتند و در جریان آن ده ها نفر کشته و یا مجروح و معلول شدند . در تعرضات حکومتیان به کولبران حتی اموال آنها بعضا گرفته شد و اسبهایشان تیر خوردند. بدین ترتیب صدمات جانی و معیشتی جبران ناپذیری به آنان وارد گردید. بویژه کارگران جوان تحصیلکرده یا نیروی جوانی که وارد بازار کار شده اند، در کردستان نیز مثل همه جای دیگر شانس دستیابی به کار و موقعیت شغلی را پیدا نکرده اند. و همانطور که اشاره کردم آنها دسته دسته و از روی ناچاری به کولبری روی آورده اند که در این میان متاسفانه ما شاهد کشته شدن تعداد زیادی از آنان در اثر شلیک مستقیم نیروهای جنایتکار حکومت اسلامی هستیم.

در سال های گذشته شکاف طبقاتی بیشتر و دردآورتر شده، کودکان و زنان بخش بزرگی از قربانیان این شکاف طبقاتی هستند. از جمله به میزان اعتیاد و کودکان خیابانی، فحشا و قتلهای ناموسی افزوده شد. همچنین محلات حاشیه نشین بیشتر شدند و کودکان زیادتر از ادامه تحصیل محروم گردیدند. بدین ترتیب شکاف طبقاتی چهره کریه و خشن خود را در ابعاد میلیونی بر پیکر جامعه کردستان نشان داده است.

امسال کارگران و معلمان با مهمترین شرایط سیاسی روبرو هستند که به نسبت سالهای قبل تفاوتهای زیادی دارد، از جمله این تفاوتها و فاکتورها؛ انقلاب زن زندگی آزادی با حفظ دستاوردهایش در ٧ ماه گذشته زنده در جریان است. اعتصابات و اعتراضات خیابانی علیه مسمومیت های شیمیایی در شهرها برگزار میشود. اتحاد و همبستگی انسانی مردم بیشتر از همیشه است، رابطه های اعتراضی و مبارزاتی و دردها مشترک و به هم تنیده شده اند. روحیه تعرضی علیه حکومت اسلامی از هر زمانی بیشتر است. مبارزه علیه حجاب اجباری با حضور زنان و جنبش پرت کردن حجاب بالانده و هممه گیر شده است. جنبش دادخواهی هر روز به اشکال مختلف با گردهمایی و دیدارهای خانواده های جانباختگان متشکل میشود، گردهمایی های این عزیزان بر حزار عزیزان جانباخته انقلاب جاری مورد توجه مردم در سطح سراسری و خارج کشور قرار گرفته، حمایت از این گردهمایی ها توده گیر شده است. جنبش مبارزین مدافع محیط زیست فعال و زنده درعرصه اجتماعی حضور دارند. مردم در کردستان محکم و بسیار سیاسی به دشمنی های جریان راست و ناسیونالیستی ـ سلطنتی که به نام حفظ یکپارچگی ایران با “خط قرمز تمامیت ارضی” علیه خواست و مبارزه برای رفع ستم ملی علیه مردم کردستان و انقلاب زن زندگی آزادی خط و نشان میکشیدند ایستادند و قاطعانه از رفع ستم ملی و علیه دشمنی های آنها صف بندی قاطع و متحدانه ای را ایجاد کردند.

سال ١٤٠٢ با انتشار منشور بیست نهاد و تشکل های کارگری سال تعمیق انقلاب جاری بود. منشور حداقلی بیست نهاد بخش رادیکال خواستها و کیفرخواست کل جامعه ایران است. منشوری که میتواند در راس تمامی قطعنامه و بیانیه های روز کارگر قرار گیرد. ١٢ بند منشور حداقلی بیست نهاد، و منشور زنان پیشرو برای اعلام دادخواهی روز کارگر گویا و روشن است.

در آستانه روز کارگر در ایران ما شاهد یکی از بزرگترین اعتصابات کارگری در مراکز صنعتی، نفت و پتروشیمی هستیم. اعتصاباتی که در بیش از شصت مرکر صنعتی پیگیرانه ادامه دارد. روز کارگر امسال روز حمایت های توده ای مردم شهرها و کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان(فرزندان کارگر) از اعتصابات مراکز صنعتی باید باشد. در هر شهر و روستا، مراکز کار و تولیدی، دانشگاه و مدرسه و کارگاه های کوچک و بزرگ اعلام حمایت میلیونی از اعتصابات کارگران مراکز صنعتی را در راس خواست و شعارهای خود قرار دهیم. کارگران در مراکز صنعتی پیشروترین اعتصابات را برای افزایش دستمزها تا سطح ٧٩درصد و ده روز مرخصی را خواست محوری خود اعلام کرده اند. تحقق این خواستها و پیروزی اعتصابات را با حمایتهای توده ای تقویت کنیم.

در آستانه روز کارگر ١٤٠٢ما شاهد جنبش دادخواهی خانواده های جانباختگان انقلاب جاری هستیم. این جنبش سراسری است و مورد حمایت وسیع مردم قرار گرفته. در کردستان دیدار خانواده های جانباخته هر هفته در جریان است. جا دارد در روز کارگر خانواده های جانباخته دیدارهای جمعی بر مزار عزیزانشان در روز کارگر را برگزار کنند. پیام های همبستگی خانواده جانباخته انقلاب جاری به کارگران جایگاه ویژه ای پیدا خواهد کرد. انقلاب جاری با نماد مهسا امینی و شعار زن زندگی آزادی در سطح بین المللی شناخته شده است، مورد حمایت و پشتیبانی بین المللی قرار گرفته است. سندیکا و اتحادیه های کارگری و کارگران در کشورهای مختلف از انقلاب زن زندگی آزادی حمایت کرده اند، روز کارگر روز اتحاد جهانی است، پیام های خانواده های جانباخته که خود از طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه هستند، اتحاد کارگران در سطح جهانی را با انقلاب جاری و جنبش دادخواهی تقویت خواهد کرد.

با توجه به در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی و سیاسی مناسب شرایط کنونی، فراخوان ما به مردم کردستان اینست که به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف گسترده و سراسری دست در دست هم دهند و این روز مهم را به روز اتحاد و همبستگی و قدرت نمایی خود تبدیل کنند و بدینگونه عزم خود را برای پیگیری انقلاب جاری و مبارزاتشان به نمایش بگذارند. دست به راهپیمایی بزنند و با شعارهای کوبنده شان تنفر و انزجار شان را به حکومت اسلامی و نظام ظالمانه و بردگی مزدی اعلام کنند.

زنده باد روز جهانی کارگران.

نسان نودینیان

٧ اردیبهشت ١٤٠٢

٢٧ آوریل ٢٠٢٣

اینرا هم بخوانید

کردستان سنگر انقلاب علیه جمهوری اسلامی- نسان نودینیان پاسخ می‌دهد

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …