سازماندهی: در گرامیداشت یاد منصور حکمت

اینرا هم بخوانید

همراه: برگزاری کنگره سیزدهم حزب کمونیست کارگری ایران