سال ۹۵حدود ۶۸۹ هزار نفر بیکار شده اند

طی بیش از یک دهه اخیر افزایش تعداد متقاضیان شغل و از طرفی عدم تناسب بین افراد در جستجوی کار با میزان اشتغال ایجاد شده، بیکاری را به یکی از بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل کرد؛ چه آن که که آمار رسمی نیز از همین موضوع حکایت دارد.بر پایه گزارشات رسمی حکومت، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۵ نشان می‌دهد که ۳۹.۴ درصد از جمعیت در سن کار، در سال ۹۵ از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

نرخ بیکرای در دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۵ به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت که بر اساس این آمار نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

در عین حال در سال گذشته، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۹.۲درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بود؛ همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز حکایت از آن دارد که ۲۵.۹درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند.

این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته، سه میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت در سن کار کشور بیکار بوده اند که این میزان در سال ۹۴ تعداد ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۱۶۶ نفر بود؛ به عبارتی در سال گذشته ۶۸۹ هزار و ۲۳۲ هزار نفر به بیکاران اضافه شده است.

سهم اشتغال کشور در سال گذشته افزایش یافته به طوریکه جمعیت ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار نفری شاغل در سا۹۴ به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ نفر در سال ۹۵ افزایش یافت به عبارتی یک میلیون و ۲۸۴ هزار نفر در سال گذشته به آمار جمعیت شاغل در سال ۹۴ اضافه شده است.

همچنین در سال ۹۵ جمعیت بیکار در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، ۸۶۹ هزار و ۵۳۱ نفر و جمعیت بیکار در سن ۱۵ تا ۲۹ سال نیز یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر بوده است.

بررسی میزان اشتغال در بخش های عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۵۰.۱درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش صنعت ۳۱.۹ درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۸ درصد از اشتغال به کشور را به خود اختصاص داده اند.برگرفته از مهر

اینرا هم بخوانید

تجمع مقابل وزارت خارجه سوئد در اعتراض به مماشات این دولت با جمهوری اسلامی و آزادی حمید نوری

یکشنبه ۱۶ ژوئن اعتراض به مماشات دولت سوئد با جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی …