سخنرانی افتتاحیه کنگره ۱۰ حزب کمونیست کارگری ایران-حمید تقوایی-۱۱ مارس ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: نه به تابو، ارزیابی هشت مارس