سخنرانی مینا احدی به نمایندگی از کمپین علیه جایزه آزادی بیان به صادق زیبا کلام در جلو ساختمان دویچه وله

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: انتصاب پزشکیان و مردم سرنگونی طلب