سخنی کوتاه با اپوزیسیون

درمان مشترك بايد آرمان و خواست عاجل همه ی مردم ايران باشد ، كه واقعا خواهان درمان درد مشترك هستند .هيچ كس نبايد با بزرگ كردن تضادهای فرعی و موضوعاتی كه اگر چه مهم هستند ، اما رفع کردنشان  مشروط به رفع درد مشترك است ، باعث بروز اختلافات بی جا در صفوف مردم شود تا حاکمیت از آب گل آلود اين اختلافات استفاده ی خودش را ببرد.این انحرافات باعث می شود که درمان مشترک “سرنگونی” درجه ی دوم تلقی و به نفع رژیم تمام شود.وقتی معتقديم كه وجود اين رژیم  ، درد مشترك است ؛ طبعا بايد سرنگونی كامل اين رژیم را هدف قرار دهیم .

جريانات سياسی و مدعيان مربوطه نمی توانند هم خودشان را معتقد به درد مشترك و درمان مشترك بدانند و هم با اين نظام چشمك وچراغ خودشلن را داشته باشند و آن را به بخش های “خوب” و “بد” يا “بد” و “بدتر” تقسيم كنند .كما اين كه در عمل هم ثابت شده است كل اين رژیم ، سر و ته يك كرباسند و نظام بايد دركليت سرنگون شود  .بحث درد مشترك و درمان مشترك ، معيار تشخيص دوست ازدشمنه .بر اساس اين بحث ، ما در ايران كنونی با يك جبهه بندی آشكار روبرو هستيم .

دريك طرف اين جبهه ، مردم ايران و همه ی طرفداران سرنگونی اين رژيم هستند و در طرف ديگر ، جبهه ی دشمن مردم ايران قرار دارد كه رژیم ديكتاتوری كنونی و هركس كه خواهان بقای اين رژیم است .تنها نيروهايی می توانند در صف مردم ايران برای درمان “درد مشترك” قرار گیرند كه خود ، آزاديخواه و حق حاكميت را حق مردم بدانند. به میزانی که درد مشترک برای ما برجسته باشد و دنبال درمان مشترک باشیم ، به همون میزان از دیکتاتوری دینی فاصله می گیریم و در جبهه ی مردم قرار می گیریم . اکنون راه مشخص است و پیروزی در دسترس . به شرطی که متحد باشیم .

دیکتاتوری ها به خصوص دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران ، نمی خواهد که مردم ایران متحد شوند و همواره تلاش کرده و میکند با طرح موضوعات انحرافی ، اتحاد رو از بین ببرد. نتیجتا تنها راه رسیدن به هدف ائتلاف نیروهای مبارز و تشکیل یک جبهه در برابر این رژیم است. امروز کلیت ایران و ایرانی با حکمرانانی چون علی خامنه ای و دار و دسته اش مورد تهدید و انقراض قرار دارد و این بر همگان آشکار است. ذکر مصیبت بس! دست به کار شویم.

اینرا هم بخوانید

تغییر افراد در دولت امریکا به تغییرِ حکومت در ایران منجر خواهد شد؟!

  درماه های اخیر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رابطه پرتنشی را با وزیر امور …