سه روز اعتراض کارگران هفت تپه رو در رو با علی نجاتی- ۱۶ خرداد ۱۳۹۶- ۶ ژوئن ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: برخورد سرکوبگرانه با فعالین جنبشهای اعتراضی و با فعالین معلم، آخرین خبرها