سیاوش مدرسی دبیر تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری: صحبتی با ایرانیان مقیم خارج

ایرانیان آزاده و مخالف حکومت

نقش شما در همراهی با مردم بپاخاسته در ایران در هشت ماه گذشته بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است. شما صدای مردم ایران را به افکار عمومی مردم انساندوست جهان رساندید، تظاهرات‌های بزرگ و پشت سر هم شما دول غربی را نیز وادار کرد کمتر با جمهوری اسلامی مماشات کنند. شما دلگرمی بزرگی برای جوانانی بودید که قهرمانانه در مقابل جنایتکاران اسلامی به میدان آمدند. و اکنون که جمهوری اسلامی دست به اعدام های گسترده زده تا مردم را مرعوب کند، انتظار میرود مثل ماههای اول انقلاب با قدرت بیشتری و در تجمعات بزرگتری به خیابان بیایید و دول غربی را تحت فشار بیشتری بگذارید که از هر نوع سازشی با جمهوری اسلامی خودداری کنند و امکانات خود را علیه جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعدام بکار گیرند.

جمهوری اسلامی در سه هفته گذشته بیش از ۷۰ نفر را در سیستان و بلوچستان و سایر نقاط کشور اعدام کرده است تا در مقابل مردم انقلابی قدرتنمایی کند. میداند که مردم کوتاه نمایند. زنان شجاعانه شیشه عمر حکومت را به زمین زده اند و حکومتیان میدانند که حریف آنها نمیشوند. مفتخوران حاکم میدانند که این مردم را نمیتوان بار دیگر به خانه فرستاد. میدانند که موج های بعدی انقلاب، عظیم تر از ماههای گذشته، در راه است. اعدام ها قبل از هر چیز وحشت حکومت است که راهی برای فرار و برون رفت از مخمصمه را ندارد. حضور پرقدرت شما در خیابان های کشورهای دیگر در چنین شرایطی میتواند به اعدام ها پایان دهد و روحیه تازه ای در کالبد انقلاب بدمد. و نه تنها این بلکه باید با حضور قدرتمندمان دول غربی را وادار کنیم سپاه را یک نیروی تروریست اعلام کنند، سفارت های جمهوری اسلامی برا تعطیل کنند و کل حکومت را بایکوت سیاسی کنند. موقعیت رژیم بسیار شکننده است و تظاهرات های خارج و بسیج افکار عمومی مردم جهان عامل مهمی در تقویت انقلاب و تخریب حکومت است.

شنبه های اعتراض را در هر شهر و کشوری سازمان بدهیم، با جمعیت های بیشتر به میدان بیاییم و با تمام قوا به یاری مردم در داخل کشور و تقویت انقلاب زن زندگی آزادی برخیزیم.

زنده باید انقلاب زن زندگی آزادی

نابود باد جمهوری اسلامی

سیاوش مدرسی

دبیر تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ مه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

میثاق تشکل‌ها به مناسبت اول ماه مه (12 اردیبهشت) ۱۴۰۳

زن، زندگی، آزادی سال ۱۴۰۳، سال پیگیری سرسختانه و ایستادن بر میثاقی است که در فریاد زن، …