شاهرودی مرد!

بنابر گزارشات رسانه های حکومتی،محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضائیه دم و دستگاه آدمکشی جمهوری اسلامی مرده است. وی از سازماندهندگان اعدام ها بوده است. روزنه

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …