شمی صلواتی: «حقوق بشر»

در سرزمین«اروپا» که فرشتگان بر ٱن حاکم ند، انسانيت در حال دفن شده‌ است…!»

*سرزمینی که مردگان سیاسی در آن بر صندلی قدرت نشستند. «با سیاستهای تکراری و مماشاتگرانه»

بردگانی که با توافق دولت‌ها جنایتکار،
در ضدیت با شعورانسانی برای توجیه معامله‌ با جنایتکاران قلم می زنند و به ظاهِر «ژشت، حقوق بشر -ی» می ‌گیرند…

احتیاجی به تظاهر هم نمی بیند
😳 سياسيون در قدرت طعام زندگی لاکچری را چشیدند
و امروز مدعیان محیط زیست مجبور نيستند با دوچرخه به سر کار بروند
مثل سابق مجبور نيستند که ژست انسان دوستی بگیرند

این کهنه سیاسیون اروپا، مثل سگهای پير سوزن خورده.با خفت و خواری پای هر دیوار فرو ریخته به دور از دید، کارشان مماشات، چاپلوسی و بدوبستان است…
با بی شرمی…طناب دار، همراه با گلوله‌ برای کور کردن متعرضان به دولتها جهان سوم می‌فروشند و کمک کردند و میکنند تا دیکتاتور بزرگ در تهران بر سر قدر بماند چون قابل اعتمادتر از او برای تولید سود شریک بهتری نمی‌یابند…

انسانیت در اروپا مرده،
در معامله گری دولت‌های اروپا شک نکنید اینها شریک جنایت در هر گوشه‌ی این جهانند

هر نوع ابرازی برای مرگ را در دست دارند
با ديکتاتورها شریکند.
جنگ می‌آفریند و جهان را بسوی نابودی سوق می دهند.

انسانيت در اروپا در حال مرگ است…
دیگه از اعتراضات خیابانی. از راهپیمایی‌ها صدها هزار نفره خبری نیست.

از جنبش ضدجنگ هر چند ضعیف خبری نمی شنویم و من فکر می کنم جهان در سراشیبی در حال سقوط و دور شدن از فرهنگ انسانی است

اینجا انسانیت مرده …

حمید نوری جنایتکار دهه شصت بدور از هرگونه رسانه‌ی خبری بر اساس یک معامله آزاد شد
دنیا دورغین و ریاکار غرب بر پایه های دروغ ایستاد و قابل اعتماد نيستند
۱۶ ژوئن ۲۰۲۴میلادی “شمی صلواتی”

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …