صحبتی با کارگران نیشکر هفته تپه; همراهی خانواده های شما کلید موفقیت شما است

تحت فشار اعتراضات مکرر و پیگیرانه شما کارگران شاغل و بازنشسته هفت تپه، یک ماه حقوق کارگران شاغل پرداخت شد و هزینه بازنشستگی ۳۴۱ کارگر بازنشسته نیز پرداخت گردید. خبرها نشان میدهد که مقامات استان برای جلوگیری از گسترش اعتراضات شما دست به این عقب نشینی زده اند. این قدرت اتحاد شما را نشان میدهد.

دولت و کارفرما یک گام عقب نشینی کردند و با پرداخت ۴ درصد هزینه مربوط به بازنشستگی و یک ماه حقوق معوقه خیال کردند که کارگران را راضی کرده اند و میتوانند با جلوگیری از ورود ۳۰ کارگر کارخانه تحت عنوان هدایت کنندگان اعتراضات، تعرض دیگری به شما بکنند و جلو تداوم اعتراضتان را بگیرند. ادامه اعتصاب شما و حمایت دسته جمعی از ۳۰ همکارتان این نقشه آنها را نیز خنثی خواهد کرد.

اما این نه پایان توطئه های کارفرما و ارگان های حکومتی است و نه بسیاری از خواست های شما هنوز پاسخ گرفته است. بر این نیز همه شما واقفید و طرف مقابلتان را بخوبی میشناسید. شما تجارب مبارزاتی گرانبهایی دارید. سالها است مشغول سازماندهی اعتراض و اعتصاب هستید. چم و خم مبارزه را بخوبی فراگرفته اید. اتحادتان را حفظ کرده اید و تلاش هرروزه کارفرما و ارگان های مختلف حکومت برای ایجاد تفرقه و ارعاب را خنثی کرده اید. اما برای پیشروی، برای به کرسی نشاندن خواست های خود از دریافت حقوق معوقه تا رفع مشکلات بیمه و بازنشستگی، از افزایش حقوق تا کاهش ساعت کار، از پایان دادن به اخراج و پاپوش دوزی علیه فعالین تان تا پایان دادن به دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی کردن کارخانه و جمع کردن دوربین های مداربسته در کارخانه احتیاج به راهکارهای موثرتری دارید. ما بر سه مساله کلیدی برای پیشروی شما در این مقطع تاکید میکنیم:

 

– حضور فعال و وسیع خانواده های شما و راهپیمایی و تجمع و تحصن در مرکز شهر توجه مردم و همبستگی آنها را بلافاصله جلب میکند. خانواده های شما ظرفیت بسیار بیشتری برای سازمانیابی و بسیج مردم شهر دارند. از این نیرو با تمام قوا استفاده کنید. این سرراست ترین و مهمترین کلید پیشروی شما است.

– مجمع عمومی بویژه مجمع عمومی هر روزه در طول اعتصاب کمک میکند که با همفکری و متحدانه تصمیم بگیرید و تفرقه ها را سریعتر خنثی کنید. این پایه تشکل را نیز که نیاز مبرم شما است فراهم میکند.

– اطلاع رسانی به مردم از طریق مدیای اجتماعی و هر رسانه ای که صدای شما را منعکس میکند از جمله تلویزیون کانال جدید و شکل دادن به یک گروه تلگرامی برای بحث و تصمیم گیری قدرت شما را برای پیشبرد خواست هایتان و رفع موانع مبارزاتی تان کمک قابل توجهی خواهد کرد.

 

حزب کمونیست کارگری با تمام قوا از خواست های بحق شما و مبارزات شما حمایت میکند و کارگران و مردم آزاده را به حمایت از شما فرامیخواند.

 

اصغر کریمی از طرف

حزب کمونیست کارگری ایران

۱ تیرماه ۱۳۹۶

اینرا هم بخوانید

دو سوال از اصغر کریمی – درباره کنگره سیزدهم حزب کمونیست کارگری

کنگره حزب کمونیست کارگری در روزهای ۱۱ تا ۱۳ خرداد (۳۱ مه تا ۲ ژوئن) …