صدوپنجاه کولبر در هشت ماه اول سال٢٠١٧ کشته و یا زخمی شده اند!

در ٨ ماه گذشته ٥٠ کولبر توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند. ٢٨ کولبر با شلیک مستقیم کشته شده اند. ٢٢ نفر هم در اثر سقوط از ارتفاعات سخت، فرار از دست نیروهای نظامی و تصادف در جاده ها کشته شده اند.

حدود  ١٠٠ کولبر زخمی شده اند. ٥٣ نفر با شلیک مستقیم زخمی شده اند و ٤٤ نفر هم در با فرار از دست نیروهای نظامی، سقوط از ارتفاعات سخت و تصادف رانندگی

 

در سال ٢٠١٦  تعداد کولبران کشته شده ٧٦ نفر و ٦٥ نفر زخمی شده اند.

کشتن کولبران توسط نیروهای جمهوری اسلامی جنایت علیه مردم زحمتکش، جنایت علیه کارگران بیکار است.

کولبری شغل نیست. بیکاری و نداشتن موقعیت شغلی، اخراج و بیکارسازی کولبری را به هزاران نفر از کارگران بیکار، جوانان و مردم زحمت کش تحمیل کرده است!

مردم در شهرهای کردستان علیه جنایت های آشکار و کشتن کولبران دست به اعتراضات توده ای در شهرها زده اند.

مردم مبارز بانه در ١٣ و ١٤ شهریور بخیابان آمدند و کشتن کولبران را محکوم کردند.

مردم مبارز شهر سنندج در حمایت از کولبران و مبارزات مردم بانه دست به اعتراض و تظاهرات خیابانی زدند.

در ١٧ شهریور صدها نفر از مردم شهر کرمانشاه در حمایت از کولبران به اعتراض خیابانی دست زدند.

در شهر مریوان و تعدادی از روستاهای بزرگ روستای “نی” و”برده رشه” زندگی و جنایت کشتن کولبران را با اجرای تاتر با حضور صدها نفر به نمایش درآوردند. اقدام مردم شهر و روستاهای مریوان شیوه نوینی از اعتراض  و با فرهنگ غربی در اشکال تاتر و نمایش خیابانی، سمپاتی و توجه مردم  به حمایت از   کولبران را بیشتر کرد.

بیش از ١٠ هزار نفر از مردم عصبانی و ناراضی در بانه، سنندج، مریوان و کرمانشاه و دیگر شهرهای کردستان  خواهان کوتاه کردن دست جنایتکار نیروهای انتظامی از سر کولبران شدند.

خواست هزاران نفر از مردم ناراضی در شهرهای کردستان، قطع کشتن کولبران، کار مناسب و یا بیمه بیکاری مناسب است.

مردم خواهان  آزادی دستگیر شدگان و محاکمه عاملین و آمرین کشتار کولبران و تیر اندازی به مردم شهر شدند.  برکناری و محاکمه فرماندار بانه به عنوان بالاترین مقام رژیم در این شهر و دستور دهنده شلیک به مردم و دستگیری تعدادی از مردم معترض خواست مردم در این اعتراضات است.

در سطح سراسری کارگران در قطعنامه های اول ماه مه و در تجمعات اعتراضی از کولبران حمایت کرده اند. با شروع اعتراضات مردم در شهرهای کردستان فعالین کارگری خواهان حمایتهای سراسری از مبارزات مردم و کولبران شدند.

جمهوری اسلامی کار کولبران و دست فروش ها را  با میلیتاریزم نظامی، با فشار و کنترل پلیسی توسط اوباش و مزدوران به شکل جنایی درآورده است. مردم معترض فریاد میزدند، کشتن کولبرها را قطع کنید، کار کولبر از روی ناچاری است، جنایی کرد محیط کار و زندگی و رفت و آمد  کولبران محکوم است.

اعتراض و رو در رویی مردم  با نیروهای جمهوری اسلامی و حمایت از کولبران توده ای شده.  هزاران  نفر در شهرها به خیابان آمدند و صدای اعتراض به جنایت آشکار و کشتن کولبران را به نمایش گذاشتند. مردم بانه و سنندج راه برپایی تجمع های توده ای، مبارزه و اعتراض را نشان دادند.

نسان نودینیان

٢٠ شهریور ١٣٦٩

١١ سپتامبر ٢٠١٧

 

اینرا هم بخوانید

پابند و حبس خانگی، بهای دفاع از آزادی و کرامت انسانی

سه تن از معلمان ایرج رهنما، محمد علی زحمتکش و افشین رزمجو معلمان زندانی استان …