عبدل گلپریان: با انقلاب شکم ها سیر خواهند شد

احمد جنتی می گوید: “اگر بتوانیم شکم مردم را سیر کنیم معجزه کرده ایم”

جنتی یکی از حشرات اسلامی با این اظهارات دو واقعیت را بیان می کند.

یکم اینکه خوب می داند که غارت، چپاول، دزدی و پر کردن جیب های گشاد آیت الله های میلیارد، شبکه مافیایی بیت رهبری و سپاه پاسداران، هیچگاه معجزه ای برای سیر کردن شکم مردم صورت نخواهد گرفت و این یعنی درماندگی و استیصال حکومت.

دوم اینکه یکی از حرافان اسلامی بنام جنتی و معتقد به معجزات آسمانی و زمینی از فرط فشار، وحشت و ترس از خیزش انقلابی مردم پته خزعبلات رسوا شده اسلامی در دخیل بستن به معجزه را روی آب انداخته و مهر باطلی بر تخیلات معجزه آفرین پیشینیان خود زده است. او و دستگاه غارت اسلامی خوب می دانند که با اراجیف خرافی و پوچ معجزه دیگر نمی توان جلو، خشم و اعتراض میلیونها انسان فقر زده و ضد دین را گرفت.

اما مردم گرسنه منتظر اراجیف نخود سیاه معجزات کلاشان حکومت اسلامی ننشسته و هر روز با تمام قدرت برای بیرون کشیدن حق و حقوق خود از حلقوم باندهای اسلامی حاکم در خیابانها هستند و اعتراض می کنند. سیر کردن شکم مردم تنها با کوتاه کردن دستان این چپاولگران از سر زندگی مردم، با راه اندازی و سازمان دادن تجمعات اعتراضی، اعتصابات گسترده و با انقلابی برای به زیر کشیدن این شبکه مافیایی بنام حکومت اسلامی ممکن است. با به زباله ریختن اوباشان و مفتخوران اسلامی توسط انقلاب مردم است که فقر، نداری، بیکاری، فلاکت و گرسنگی برچیده خواهد شد. با به گور سپردن دستگاه جهنمی حکومت اسلامی توسط مردم و برقراری جامعه ای آزاد، برابر و انسانی، نه تنها شکم ها سیر خواهند شد بلکه سعادت، رفاه، خوشبختی و امنیت، به وفور به جامعه باز خواهد گشت.

عبدل گلپریان

۸ مارس ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …