عضویت حکومت آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی در “نهاد زنان سازمان ملل” قویا محکوم است!

پنجشنبه دوم اردیبهشت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی بعنوان عضو شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمند سازی حقوق زنان در این سازمان رای داد. به این ترتیب جمهوری اسلامی یکی از ۴۵ عضو کمیسیون “نهاد زنان سازمان ملل” برای یک دوره چهارساله شد. این نهاد یک سازمان بین دولتی است و ادعای آن ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. اگرچه رای گیری مخفی بوده است اما سازمان دیده بان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است حداقل ۴ کشور از ۱۵ عضو اروپایی این سازمان به عضویت جمهوری اسلامی رای داده اند.

عضویت جمهوری اسلامی در “نهاد زنان سازمان ملل” توهین به بشریت است. این یک دهن کجی آشکار نسبت به مبارزات زنان و همه مردم ایران برای پایان دادن به مصائبی است که بیش از چهار دهه حکومت قرون وسطایی جمهوری اسلامی با قوانین ضد بشری و ضد زن خود، آپارتاید جنسیتی و بیحقوقی کاملی بر زنان اعمال کرده است. تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به عضویت چنین حکومتی در شورای مربوط به برابری جنسیتی یک بی حرمتی نسبت به زنان ایران و یک افتضاح و بی آبرویی برای سازمان ملل و شورای اقتصادی و اجتماعی آن و همه دولت هایی است که به عضویت جمهوری اسلامی در این نهاد رای داده اند.

عضویت جمهوری ضد زن اسلامی در نهادی که ادعا میکند به بهبود شرایط زنان کمک میکند با هر بهانه و توجیهی صورت گرفته باشد شدیدا محکوم است. این اقدامی شرم آور برای سازمان ملل و دولت های رای دهنده است. این انتخاب به معنی چشم بستن بر رفتار حکومتی است که رسما و قانونا زنان را از حقوق برابر با مردان و پایه ای ترین حقوق آنها منع کرده است و بیش از چهار دهه بصورت سیستماتیک به آزارشان پرداخته است و اشکال مختلف تبعیض و بی حقوقی و سرکوب چون حجاب اجباری، سنگسار و شلاق، تجاوز در زندانها، ممنوعیت ورود به استادیوم های ورزشی، محرومیت از حق سفر بدون اجازه شوهر یا ولی و حق جدایی و حضانت کودکان و ممنوعیت احراز برخی مشاغل را اعمال کرده است. این اقدام شرم آور شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بحق با خشم مردم ایران، بویژه فعالین و نهادهای حقوق زن روبرو شده است.

ایرانیان آزاده، زنان و مردان مبارز، سازمانهای سیاسی!
باید به اشکال مختلف نسبت به این بی حرمتی اعتراض کرد. عضویت رژیم آپارتاید جنسیتی در “نهاد زنان سازمان ملل” باید با گسترده ترین اعتراضات پاسخ گیرد.هویت دولتهایی که به جمهوری اسلامی رای داده اند باید مشخص شود. باید یک بار دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و لذا باید از همه سازمانهای بین المللی اخراج گردد. حزب کمونیست کارگری این اقدام سازمان ملل را قویا محکوم میکند و همه فعالین و نهادهای مدافع حقوق زن، سازمانهای سیاسی اپوزیسیون و همه نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق زن در سطح جهان را به اعتراض علیه این تصمیم فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۳ آوریل ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر و فولاد و ذوب آهن در اصفهان

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر و فولاد و ذوب آهن در اصفهان.درد ما …