فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به اعتراض علیه مصوبه افزایش سن بازنشستگی و برنامه توسعه هفتم

بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه یکشنبه های اعتراضی در برابر تعرضات معیشتی حکومت از جمله برنامه توسعه هفتم و افزایش سن بازنشستگی و علیه فقر و بی تامینی برای پنجم آذر فراخوان به در برابر اداره کل تامین اجتماعی را داده اند. موارد اعتراضی بازنشستگان در این فراخوان سراسری عبارتند از:  اعتراض به برنامه هفته توسعه فلاکت، سکوت کانونی ها مخصوصا کانون عالی بازنشستگان در چنگ اندازی و کودتای اقتصادی اخیر دولت بر علیه بانک رفاه کارگران و صندوق تامین اجتماعی ،  عدم اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی در رابطه با خدمات درمانی رایگان ، عدم عدم اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ و سایر خواستهای بر زمین مانده

نظیر همین فراخوان از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی در دزفول داده شده است.  یکشنبه های روزهای اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد است. این بازنشستگان در این هفته در تهران و کرمانشاه تجمعات مشترکی با بازنشستگان کشوری داشتند. بویژه اینکه اکنون بازنشستگان نفت نیز به میدان آمده و با تجمعات مشترک آنان و کارگران رسمی نفت سد محکمی در برابر تعرضات معیشتی حکومت شکل گرفته است.

مصوبه ضد کارگری مجلس اسلامی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی که بندی از برنامه توسعه هفته ضدکارگری حکومت است بر اعتراضات و خشم بازنشستگان شدت داده است. این مصوبه به موضوع  اعتراضی وسیعی در میدیای  اجتماعی و گروههای مختلف بازنشستگان تبدیل شده است. از جمله گروه اتحاد بازنشستگان طی بیانیه ای تحت عنوان ” همصدا و متحد مانع تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی شویم!” صدای اعتراض خود را به این تعرض سازمانیافته حکومت چپاولگر حاکم بر زندگی و معیشت خود اعلام کرده اند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:” افزایش سن بازنشستگی مصوبه اسارت باری است که مجلس و دولت سرمایه داران برای افزایش استثمار و بهره کشی بر مبنای افزایش سنوات کارگران شاغل به تصویب رسانده اند. افزایش سال های انتظار بازنشستگی یعنی بهره بردن از نیروی کار کارگران و کاهش پرداخت مستمری بازنشستگی نسبت به زمان زنده ماندن افراد بازنشسته. سال های بیشتری کار کن و سال های کمتری حقوق دریافت کن. این قانون اسارت بار و استثماری نظام ضد کارگری سرمایه داری است.  زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران”.

حزب کمونیست کارگری از خواستها و اعتراضات بازنشستگان این بخش رزمنده جامعه که نقش مهمی در داغ نگاهداشتن تنور انقلاب داشته و با شعار شاغل و بازنشسته اتحاد امروز پرچم اتحاد طبقاتی کارگری را بدست گرفته اند قاطعانه حمایت میکند. برنامه توسعه هفتم برنامه فلاکت کل جامعه است. برنامه ایست که معیشت بخشهای مختلفی از مردم از جمله بازنشستگان را مورد تعرض قرار میدهد. مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی و دست اندازی های حکومت چپاولگر بخشهای مختلف بازنشستگان و نه تنها این بلکه کارگران شاغل و بازنشسته را متحدتر میکند. با اعتراضات سراسری برنامه توسعه هفته حکومت و مصوبه افزایش سن بازنشستگی بازنشستگان و مجلس و کل بساط چپاولگران حاکم را باید به گور سپرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ آذر ۱۴۰۲،  ۲۴ نوامبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

– روز ۹ اسفند بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از شهرهای کرخه، هفت تپه و …