فراخوان به ایرانیان مقیم خارج: با تمام قوا در حمایت از زنان در ایران به میدان بیاییم!

جمهوری اسلامی بار دیگر گشت ارشادش را به خیابان آورده و در سراسر کشور به زنان اعلان جنگ داده است و با وحشیگری مشغول دستگیری و اذیت و آزار آنها شده است. تصور میکند در سایه فضای جنگی میتواند سنگر تسخیر شده حجاب را پس بگیرد. همزمان به احضار و دستگیری فعالین شدت بخشیده و ماشین اعدامش همچنان جنایت می‌آفریند. هدف جمهوری اسلامی از موشک پرانی به اسرائیل، اساسا و قبل از هر چیز تشدید فضای امنیتی در داخل و سرکوب مردم است. باید با تمام قوا به میدان بیائیم و از مبارزه و مقاومت شجاعانه زنان علیه حجاب اجباری و از انقلاب زن زندگی آزادی دفاع کنیم.

ایرانیان مقیم خارج که در یکسال و نیم گذشته نقش بسیار مهمی در همراهی با زنان و مردم انقلابی ایفا کرده‌اند، اکنون نیز باید با تمام قوا دست به کار شوند و شهرهای سراسر جهان را به صحنه تظاهرات‌های بزرگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنند و افکار عمومی مردم آزاده جهان را به حمایت از زنان و مردم در ایران جلب کنند.

جنایات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب به زنان مصداق بارز آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت است. باید با بسیج افکار عمومی دول غربی را وادار کرد که سپاه جنایتکار و تروریستی پاسداران را، که نقش اصلی در اعمال این جنایت دارد، در لیست نیروهای تروریستی قرار دهند و جمهوری اسلامی را بایکوت کنند. باید به آنها فشار آورد به هرگونه مماشات و تعللی در این زمینه پایان دهند.

حضور فعال ما در خارج کشور نقش موثری در تقویت مبارزه در داخل کشور دارد. در هر جا که هستید با تمام قوا به میدان بیایید.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۱۶ آوریل ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

اعتصاب گروههایی از کارگران پروژه ای نفت در عسلویه و تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گزارشی از اعتصابات بخش هایی از کارگران پروژه ای …