فراخوان به کمک مالی به کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته بین المللی علیه اعدام به کمک مالی شما نیاز دارد. ما بویژه برای تامین هزینه های برنامه تلویزیونی خود در کانال جدید به این کمک نیاز داریم. برنامه تلویزیونی ما تحت عنوان “نه به اعدام” ، صدای رسای مخالفان مجازات ضد انسانی اعدام و همه دادخواهانی است که زخم جنایات جمهوری اسلامی را بر پیکر خود دارند. کمک مالی به کمیته بین المللی علیه اعدام یعنی این صدا همچنان قوی و نیرومند به گوش همه برسد. از شما دعوت می کنیم که کمک های مالی خود را به این شماره حساب واریز کنید :

PlusGiro-konto: 58 29 99-9

Clearingnummer: 9960

Kontohavare: ICAE

Bankkontonummer: 9960 1805829999

IBAN: SE27 9500 0099 6018 0582 9999

BIC: NDEASESS

دوستانی که در کشور سوئد هستند چنانچه مایل باشند می توانند کمک های مالی خود را به شماره تلفن 0707991771 ( ابوذر صلحجو) واریز کنند و در بخش پیام قید کنند NO Execution

پیشاپیش از همکاری شما بسیار سپاسگزاریم.

کمیته بین المللی علیه اعدام

آوریل ۲۰۲۳- اردیبهشت ۱۴۰۲

اینرا هم بخوانید

لیست فراخوانها به تجمعات اعتراضی در٢٠ ژوئن، روز جهانی زندانیان سیاسی در ایران

روز جهانی زندانیان سیاسی در ایران،روز مبارزه برای آزادی بی ‌قید و شرط زندانیان سیاسی …