فراخوان تجمع سراسری بازنشستگان و از کار افتادگان تامین اجتماعی برای روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران  و از کار افتادگان و بازماندگان و حداقل بگیران و حداکثر بگیران ..تامین اجتماعی

روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت

زمان: ساعت 10و نیم صبح

مکان : 
تهران : مقابل سازمان تامین اجتماعی

دستور کار:  در اعتراض به سکوت کانونها و خصوصا کانون عالی بازنشستگان در مورد عدم اجرای ماده قانونی ۹۶ و۱۱۱ و۴۱ قانون کار

شهرستانها مقابل اداره تامین اجتماعی

با شعار
زیر بار ستم نمیکنیم زندگی     جان فدا میکنیم در ره آزادگی وای از بردگی وای از این بردگی

همه می آییم تجمعات صنفی است
همسان سازی وافزایش حقوق طبق تورم
گرانی تورم بلای جان مردم
وعده وعید کافیه سفره ما خالیه

لطفا اطلاع رسانی کنید وهر فرد حداقل 10 نفر از همکاران خود را دعوت کند

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …