فیلم/ سخنان یکی از کارگران هفت تپه در میان کارگران فولاد اهواز

با شعار فولا هفت تپه اتحاد اتحاد

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …