قبض های آب و برق و گاز را نپردازید!

فقر و بیکاری و ناتوانی در تامین ساده ترین نیازهای زندگی بیداد میکند. مفتخوران حاکم قرار نیست به زبان خوش کاری برای تخفیف مشکلات مردم بکنند. در شرایطی که فقر و بیکاری بسرعت گسترش بیشتری یافته است، هزینه برق و گاز را نیز افزایش داده اند. اما میلیون ها نفر قبض ها را فی الحال نمیپردازند. شما هم نپردازید.

حکومت توان مقابله با میلیون ها نفر از مردم را که قبض ها را نمیپردازند ندارد. این حرکت را در همه شهرها و محلات و روستاها گسترش دهیم. چند میلیون را به چند ده میلیون برسانیم. دسته جمعی در هر محله تصمیم بگیریم و متحدانه از پرداخت قبض ها خودداری کنیم. هم گوشه کوچکی از مشکلات اقتصادی مان کمتر میشود و هم جبهه مهمی از مبارزه علیه حکومت تقویت میشود. هرجا مامورین شهرداری برای قطع آب و برق و گاز به محل آمدند، هر تعداد که میتوانید جمع شوید و مانع آنها شوید. گفتمان “منهم نمیپردازم” را در هر کوچه و محله ای و در مدیای اجتماعی راه بیندازید. شعار نویسی کنید، تراکت پخش کنید،‌ به دیگران پیام بدهید تا تحرکی حول این مساله در سراسر کشور به راه اندازیم. مفتخوران حاکم را از همه طرف باید تحت فشار قرار دهیم و مشکلات زندگی را کاهش دهیم.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …