متوسط قیمت مسکن در تهران از متری ۸۳ میلیون تومان گذشت!

بانک مرکزی: متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از ۸۳ میلیون تومان رسید!

به گزارش این نهاد حکومتی قیمت مسکن در تهران در اواخر اسفند سال گذشته به متری ۸۳ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان رسیده است.بر اساس این گزارش متوسط قیمت خانه‌های تهران به متری ۸۳ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان رسی و متری ۱۶ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …