مدارس کپری “ایرندگان “خاش

محسن دادکانی  عضو شورای بخش ایرندگان گفته است: ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ 1700 ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ خاش به دلیل در اختیار نداشتن فضای آموزشی و امکانات و تجهیزات مطلوب ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨد.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ و مهمتر از آن تحصیل در کپر باعث شده شور و نشاطی در ﻣﺪﺍﺭﺱﺑﺨﺶ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍشته باشد.

ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﮐﻦﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮔﻼﯾﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ مدارس کپری ﻫﺴﺘﻨﺪ. محرومیت ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ بخش ایرندگان ﻭ ﻓﻘﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ آن ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

 مدرسه ستارخان در روستای انجیروک ایرندگان با تعداد ۲۵خانوار و پانزده دانش آموز و هنمچنین مدرسه شهید مراد بامری در روستای درگ ملاء با ۳۰ خانوار و۲۴ دانش آموز نمونه هایی از مدارس کپری موجود در بخش ایرندگان می باشند.

وی گفت: ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ، ﺿﻌﻒ ها ﻭ ﺳﺴﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

سال گذشته نیز تصاویری از این گونه مدارس در فضای مجازی منتشر شد که روابط عمومی آموزش و پرورش عشایری استان در واکنش به آن اظهار داشت: ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺳﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺪﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ 1700 ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ خاش به دلیل در اختیار نداشتن فضای آموزشی و امکانات و تجهیزات مطلوب ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨد

اینرا هم بخوانید

عفو بین‌الملل: آزادی حمید نوری تکان‌دهنده بود

سازمان عفوبین‌الملل آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که به اتهام دست‌داشتن در اعدام …