مراسم دفن رفسنجانی نمایش تشتت حکومت

در مراسم تدفین رفسنجانی بیشترین جمعیت بعد از مرگ خمینی جمع شده بودند. این یک مراسم دولتی بود. اما وسعت آن بهیچ وجه قدرت و نفوذ حکومت را جلو چشم مردم نگذاشت. کاملا برعکس همه کس دید که جنبش ملی اسلامی کاملا شقه شقه شده است و حکومتی ها به خون یکدیگر تشنه هستند.
رفسنجانی آخرین ریسمان اتصال جناحهای حکومتی بود. او با بندبازی خودرا از زندان و حصر و ترور مصون داشت و بعنوان قدیمی ترین فرد بالای حکومت با تمام جناحها متصل بود. به همین دلیل همه جک و جانواران جدید و قدیم حکومتی از همه رنگ و جناحی در مراسمش شرکت کردند و در سوگ نشتند و برای رفع حصر رهبرانشان شعار دادند. بخشهایی از مردم هم طبق معمول فرصت را غنیمت شمردند تا بروند و علیه حکومت رفسنجانی شعار بدهند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شوند. صدا وسیما مجبور شد مراسم را سانسور کند. درگیریهای متعددی صورت گرفت. خانواده رفنسجانی با اکراه تحویل گرفته میشدند. جالب است که توده ایستها و امثال فرخ نگهدار از همه بیشتر عزادار بودند و از مرگ رفسنجانی به عزا نشستند.

اکنون با مرگ او این جناحها آخرین ریسمان اتصالشان و آخرین مانعی که برای کنترل درگیریها و افتادن به جان یکدیگر سراهشان وجود داشت را از دست میدهند. این را مردم به چشم دیدند مراسم رفسنجانی مراسم اوج تشتت حکومت در برابر چشم مردم بود .

اینرا هم بخوانید

جنایات اسرائیل زبانشان را دراز کرده – کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …