مستندی در مورد بردگی در قرن بیست و یکم: عبور از قتلگاه؛ پابه‌پای کولبران

لینک فیلم از اینجا

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …