معلمان شیراز اعتراضشان را با نشستن بر سر سفره خالی نشان دادند

moalem-sofre

اینرا هم بخوانید

قاتلین کودکان را بایکوت کنید!