مقابله با «زن پارسا و فرمانبر»

هشت مارس روز جهانی زن برای من، به عنوان زنی که در ایران بدنیا آمده و بزرگ شده ام، به عنوان زنی که در این دنیا در همه جا اجحاف و توهین و ستم های رایج بر زنان را میبینم، حس دوگانه ای بوجود میاورد. از یکسو خشم علیه وضعیتی که زنان حتی در این قرن حق مساوی ندارند و از سوی دیگر، یک حس افتخار که مبارزه برای حق برابر همچنان ادامه دارد و گسترش یافته است.

در ایران علیرغم چهل و سه سال قوانین زن ستیز، بر تعداد زنان و مردان برابری طلب اضافه شده است. زنان در اعتراضات اجتماعی صرفا به عنوان نیروی ‘دوشادوش مردان’ توصیف نمی شوند، بلکه رهبر و دخالتگر هستند. برابری زن و مرد به خواست جامعه تبدیل شده است.

هر گز به این فکر کرده اید که این چه پیشرفت عظیمی است؟ بیش از چهار دهه قوانین ارتجاعی و کاملا ضد زن رژیم، مبارزه برای برابری زن و مرد نه تنها به عقب رانده نشده بلکه هزاران قدم به پیش رفته است. این پیشروی و موفقیت در دنیا بی نظیر است.
به عنوان یک انسان برابری طلب و زنی که از همان دوران کودکی علیه ستم بر زنان اعتراض کرده و حاضر نشده ام زن ‘ پارسا و فرمانبر’ باشم، روز هشت مارس، روز جهانی زن را به تک تک شما تبریک میگویم.

مندرج در ژورنال شماره ۵۰

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …