منشور ۲۰ تشکل، پلاتفرم اتحاد قدرتمند صفوف مردم در انقلاب- شهلا دانشفر

مندرج در کارگرکمونیست ۷۶۷

منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران با بیست امضا، منشور انقلاب زن، زندگی، آزادی است. این منشور مضمون واقعی انقلاب جاری و شعار زن، زندگی، آزادی را بیان میکند.  این منشور نشاندهنده  تعمیق بیشتر نه مردم به کل بساط بربریت و توحش حاکم است.  این منشور پایه های قوی اجتماعی دارد و صدایی از اعماق جامعه است و به این اعتبار پلاتفرم مبارزاتی و  پرچم اتحاد قدرتمند صفوف مردم برای پیشروی انقلاب و برای آینده است.  این منشور را باید در کنار فراخوانی با بیش از ۵۱ امضا برای اعتراض سراسری روز ۲۷ بهمن و در ادامه ۵ ماه انقلاب دید و یک نقطه عطف است و افق روشنی در مقابل انقلاب میگذارد. سرسخن این منشور  بر بحران و گسسته شدن شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور بعد از چهل و چهار سال حاکمیت این رژیم  و بر غیر  متصور بودن هرگونه چشم انداز روشن و قابل حصولی برای  پایان دادن به این وضعیت در چهارچوب روبنای سیاسی موجود است و منشوری حداقلی از خواستهاست اما به درست به عنوان فرامین اعتراضات مردمی از آن صحبت شده و کاملا رو به آینده است.  یک وجه مهم این منشور متکی کردن مردم  به قدرت مبارزاتی خود است و تاکیدش اینست که میخواهد برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد. با این بیان قاطع این منشور در واقع جواب تحرکات راست سلطنت طلب و رهبر تراشی هایشان را برای به انحراف کشاندن انقلاب میدهد.

نهادهای امضا کننده این منشور معلمان، کارگران،  بازنشستگان، فعالین دفاع از حقوق زن و دانشجویان و دانش آموزان  و  همان بخش هایی  از جامعه اند که نقش تعیین کننده ای در کشیده شدن اوضاع به شرایط امروز انقلاب را داشته اند. همانطور که در همان سطور اولیه منشور قید شده اعتراضات بنیادینی که امروز در جامعه  در جریان است، اعتراض علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی است و بر امحای هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر عموم مردم ایران تحمیل شده تاکید دارد. از همین روز کیفرخواست همه بخش های جامعه علیه کل توحش سرمایه داری حاکم است. یک کیفرخواست چپ، مدن و رادیکال .

جاری شدن وسیعترین آزادی ها در جامعه  و آزادی فوری تمامی دستگیر شدگان،  لغو مجازات اعدام و هرگونه مجازات مرگ از بندهای اولیه آنست. و یک بند مهم آن به رفع تبعیض علیه زن و حقوق برابر و کامل زن در جامعه و لغو هر گرفنه تبعیض جنسی و جنسیتی و نیز  به رسمیت شناختن جامعه رنگین کمانی ها در جامعه اختصاص دارد. در این منشور بر مذهب به عنوان امر خصوصی افراد و عدم دخالت آن در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و بر داشتن جامعه ای برابر، انسانی، سکولار و مدرن تاکید کرده است. به این اعتبار این منشور یک رنسانی  عمیق فکری است.

منشور ۲۰ تشکل همچنین بر یکسری خواستهای فوری کارگران همچون ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق همه بخش های کارگران و بازنشستگان و تعیین آن با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان تاکید دارد. بر ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنها جدا  از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده و ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار  تاکید میکند و خواستار رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم است.

بند قابل توجه دیگر منشور ۲۰ تشکل مربوط به امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی با تاکید بر ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه است. این بند  با تاکید بر برابری همه مردم در برخورداری از نعمات جامعه بدور از هر گونه قومیت، نژاد، مذهب و جنیست میکوشد صف متحد مردم برای داشتن یک زندگی برابر را نمایندگی کند. و با تاکید بر حق زبان مادری به یکی از نمادهای تبعیض آمیز ستم ملی میکوشد پایان دهد.

بسیاری از بندها و گفتمان های این منشور شعارهای کف خیابانی و بیانیه های تجمعات اعتراضی بوده اند و اجزای آن قبلا در اشکال مختلف در بیانیه های تشکل های کارگری و نهادهای اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. در نتیجه از یک پایه اجتماعی قوی برخوردار است.  این چنین است که انتشار این منشور در کنار اعتراضات سراسری روز ۲۷ بهمن در محلات مختلف تهران و در شهرهای دیگر انقلاب را گامی دیگر به جلو برد.

آخرین نکتیه اینکه  منشور ۲۰ تشکل پاسخ روشنی به تحرکات جریانات راست طلب با ادعای اینکه انقلاب رهبری ندارد و جبهه سازی ها و شوهای تبلیغاتی شان است. بازتاب گسترده این منشور را در همین مدت کوتاه شاهد بودی و بدون شک یک نتیجه مهم آن ایجاد شکاف در صفوف راست است. از همین رو بدرجه ای سدی است در برابر به انحراف کشیدن انقلاب مردم با هیاهوی بر سر اینکه انقلاب رهبر ندارد مشغول رهبر تراشی است.  اما  قدرت این انقلاب آنچنان است که یک تاکید هر روزه آنها اینست که  “داخل” مهم است. و اکنون داخل با چنین منشوری قدعلم کرده و بطور واقعی آب پاکی روی دست همه شان ریخته و پاسخ روشنی به رهبری میدهد.  این منشور هم راه خلاصی از دیکتاتوری را نشان میدهد و هم تصویر روشنی از جامعه آزاد و شاد و برابر انسانی فردا بدست میدهد. در بند هشت این منشور با تاکیداتی که بر پایان دادن به هر گونه اعمال قدرتی از بالای سر مردم چنین آمده است: “بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌.”.

گفتمان های این منشور را باید وسیعا به جامعه برد. این منشور صدای رسای انقلاب ایران است و در سطح جهان باید بازتاب گسترده ای به آن داد.

انتشار منشور بطور واقعی ابراز وجود قدرتمند یک رهبری چپ و رادیکال در ایران است. ادامه این حرکت  قوام یافتن این رهبری در راس مبارزات جاری مردمی با چنین پلاتفرمی است.  باید به این حرکت قدرت بخشید. هم اکنون سیر پیوستن به این منشور از سوی بخش های مختلف جامعه شروع شده است. باید به این حمایت ها و پشتیبانی ها سرعت دارد و صف انقلاب را متحد تر و قدرتمند تر کرد. باید کارگران با اسم مشخص کارخانه هایشان به این منشور بپیوندند. باید تمامی نهادهای مردمی از جمله نهادهای زیست محیطی، خانواده های دادخواه، نهادهای مدافع حقوق کودک و دانش آموزی و  هنرمندان و سینماگران و ورزشکاران و همه و همه با اعلام حمایت های خود به این منشور بپیوندند و صف انقلاب را با پلاتفرم مبارزاتی ای که میخواهد به این بساط ظلم وستم صد ساله پایان دهد، قوام بخشند. در خارج کشور نیز تلاش ما اینست که این  منشور را به گوش جهانیان برسانیم و  با دادن تصویر روشنتری از انقلاب بیشترین حمایت های جهانی را جلب کنیم.  فشاری باشیم بر روی دولتها تا به فکر آلترناتیو سازی برای انقلاب از بالای سر مردم نباشند و بدانند که انقلاب رهبری دارد.  و  بدانند که ایران جامعه ای است که میخواهد برای همیشه به اعمال اراده و قدرت از بالای سر مردم پایان دهد و جامعه ای انسانی ای را فریاد میزند.

اینرا هم بخوانید

دادستان دادگاه لاهه خواستار بازداشت نتانیاهو ورهبران حماس شد

دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه خواستار صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو …