مهاجرانی حمله شیمیایی به مدارس را به کسانی که شعار «زن، زندگی، آزادی» می‌دهند، نسبت داد

اینرا هم بخوانید

نه به اعدام: نگاهی به اعدامهای اخیر و روز جهانی علیه همجنسگرا هراسی، ترنس هراسی و دوجنسیت هراسی