مهدی یراحی – روسری تو بردار

اینرا هم بخوانید

بیزارم از دین شما، نفرین به آئین‌ شما! صبا ضامنی