میزگرد: جوانان در ایران، امروز و فردا- با شیرین شمس، مصطفی صابر و کیان آذر

لینک مصاحبه از اینجا

اینرا هم بخوانید

سازمانده: مرگ رئیسی و واکنش جامعه – پیامهای رسیده به کنگره