میزگرد: ناسیونالیسم فارس، قوم گرایی و جامعه انسانی

لینک مصاحبه از اینجا

اینرا هم بخوانید

سازمانده: مرگ رئیسی و واکنش جامعه – پیامهای رسیده به کنگره