میز گرد: موقعیت اسلام سیاسی و آینده این جنبش، سیما بهاری با مینا احدی و حمید تقوایی-۲۳ ژانویه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: نه به تابو، ارزیابی هشت مارس