می‌خواهیم به مدرسه تربیت سلیمانی‌ها تبدیل شویم

یوسف نوری وزیر پیشنهادی رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش امروز در مجلس گفته است: می‌خواهیم به مدرسه تربیت سلیمانی‌ها تبدیل شویم. وی در مجلس گفته : “اگر می‌خواهیم آموزش و پرورش به مدرسه تربیت سلیمانی‌ها تبدیل شود باید از تفرقه پرهیز کنیم”. دولت و مجلس باید برای پشتیبانی مالی از آموزش و پرورش تدبیر کنند. امروز برای تحول در نظام آموزشی و بازسازی منزلت معلم بیش از همه چیز نیازمند همگرایی دولت و مجلس هستیم.فارس

اینرا هم بخوانید

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.عاطفه از پرونده‌سازی …