نتیجه انتخابات نمایندگان کنگره دهم حزب کمونیست کارگری، مرحله انتخابات سراسری

k10-Natijeh Entekhabat Sarasari – EN-FA (1)

اینرا هم بخوانید

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر.درد ما درد شماست، مردم …