نسان نودینیان: خط فقر

بحث خط فقر قدمتی به طول چهل سال از بدو به قدرت رسیدن حکومت اسلامی ایران دارد. اتاق های فکری دور و نزدیک به نهادهای حکومتی هر باره درباره خظ فقر اظهار نظر کرده و موارد زیادی برای بازار گرمی و توجیه خط فقر آمارهای گوناگونی را اعلام کرده اند یکی از همین کاربدستان(از اتاق بازرگانی تهران در جواب به معاون وزیر که گفته بود، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره، «چهار میلیون تومان» است، ) میگوید؛ چهار میلیون تومان برای یک خانواده خط فقر نیست، بلکه خط مرگ است.
خواستهای مردم، کارگران ، معلمان و بازنشسته ها که هرروز علیه فقر و برای دستمزد مکفی مبارزه میکنند با عناصر ریز و درشت اعضای اتاق ها فکری حکومتی که آگاهانه تعارفات مزورانه میزان خط فقر را برای توجیه فقر تبلیغ میکنند، فرسنگها جدا از هم هستند. اولی ها برای تامین معیشت، کرامت انسانی و دنیایی بهتر مبارزه می کنند و دومی ها با نمایشهای مزورانه، و متکی به قوانین ضد انسانی با شورایعالی کار، دولت و کارفرماها و در کنار نیروهای سرکوب برای حفظ نظام استثمار و بردگی مزدی ایستاده اند.
.
توده کارکن جامعه که در قبل فروش نیروی کار زندگی میکنند، معلمان و بازنشسته ها سالیان درازی است به تشبث و آویزان شدن عناصر حکومتی محل نمیگذارند. آنها در ابعاد میلیونی در صدها شهر و مراکز تولیدی ، در میان نزدیک به دو میلیون معلم، فرهنگی و بازنشسته مبارزه با فقر و پایین بودن دستمزد و حقوق هایشان را بشکل کوبنده ای آشکارا و در سطح خیابان ها پیش می برند.
کارگران اعلام کرده اند که مزد حداقل سال ۱۴۰۱ نباید از ۱۶ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.
نسان نودینیان

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل