نه به اعدام: تجمع اعتراضی خانواده محکومین به اعدام در کرج و تهران

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری