نه به اعدام: درباره تجمعات «قیام علیه اعدام» در شهرهای مختلف جهان

اینرا هم بخوانید

رویدادها: کمپین مالی و ضرورت کمک مالی به حزب کمونیست کارگری ایران و تلویزیون کانال جدید