نه به اعدام:  کارزارهای علیه اعدام و کمپین “طناب دار را پاره کن” (CutTheRope)

اینرا هم بخوانید

سازمانده: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم