«نه به حجاب» یعنی نه به کل حکومت اسلامی- شهلا دانشفر

انقلاب ژینا با قتل مهسا امینی بر سر حجاب فوران پیدا کرد و یک محور مهم این انقلاب دفاع از حقوق زن و بر زمین زدن حجاب پرچم جمهوری خونین حکومت اسلامی با شعار زن زندگی آزادی بود. یک پیشروی مهم این انقلاب فتح سنگر حجاب توسط مردم بعد از جدالی جانانه در ده ماهه اخیر است. این همان خاکریز اولی است که خود حکومت اعلام کرد که اگر فتح شود باقی خاکریز ها را نیز از دست خواهند داد. به عبارتی جمع شدن بساط حجاب یک رکن مهم جمع شدن بساط آپارتاید جنسی در جامعه و زدن به ریشه های این حکومت است. برای همین حکومت اکنون در آستانه سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی میکوشد تا جایی که میتواند جامعه را در این عرصه از نبرد عقب بزند تا سری بلند کند و بگوید که بر اوضاع بدرجه ای کنترل دارد. و این تلاشهای عبث حکومتی است که در سراشیبی سقوط قرار گرفته و به هر دری میزند.
از همین رو با کمی فرونشست اعتراضات در خیابانها جمهوری اسلامی با انواع و اقسام فشارها از جمله پلمپ کردن مغازه ها، رستورانها، کافه ها، کتاب فروشیها، مراکز خرید، و سینماها برای مقابله با ورود زنان بدون حجاب و نیز با ممانعت ایجاد کردن در متروها در برابر ورود زنان بدون حجاب تلاش کرد با بیحجابی سراسری در جامعه مقابله کند. اما زنان و همه اقشار مردم مقابل این تعرضات جانانه ایستاده اند. با جمع شدن در مقابل مراکز پلمپ شده، بساط رقص مختلط برپا کردن، با کمک رسانی به صاحبان مغازه هایی که مورد تعرض سرکوبگران حکومت قرار گرفتند و با بیحجابی سراسری بصورت گروهی و اکت های اعتراضی بیحجاب در خیابانها صف قدرتمندی از همبستگی مبارزاتی را شکل داده و پاسخ محکمی به حکومت میدهند.
در ادامه این کشاکش هاست که در دو هفته اخیر شاهد جدالی سخت در دانشگاه هنر بر سر این موضوع و مقنعه اجباری هستیم. علیرغم سرکوبگریهای حکومت و دستگیریها و و ورود نیروهای سرکوب به درون دانشگاه هنر و ضرب و شتم دانشجویان معترض این جدال ادامه یافت و اکنون اعتراض بر سر این موضوع کل دانشگاهها را در بر گرفته است. از جمله دانشگاهها در سطح سراسری از مبارزات همکلاسی های خود در دانشگاه هنر اعلام پشتیبانی کرده اند. در بیانیه ای در این رابطه جوهر این جدال بیان شده و از جمله چنین آمده است:” ما حکومتی را که طی تمام ۴۴ سال گذشته تلاش بر پادگان‌سازی از دانشگاه‌ها کرده، همچنان در خیال خام فتح سنگرهای مستحکم آزادی و برابری خواهی، یعنی دانشگاه‌ها، باقی خواهیم گذاشت. ما دانشجویان معترض، آزادی‌خواه، پیشرو و خواهان حقوق برابر برای تمام جنسیت‌ها و گرایش‌های جنسی در سراسر کشور، همچنین رو به تمام بخش‌های جامعه؛ از جمله زنان و جوانان مبارز، دانش‌آموزان، معلمان، کارگران، کادر درمان، بازنشستگان و … اعلام می‌کنیم که: حجاب شیشه عمر جمهوری اسلامی در دستان ماست. حجاب نماد تبعیض و سرکوب‌های جنسیتی است. بیایید با حذف هرچه بیشتر آن از محیط جامعه، به یاری همرزمان و همسنگرانمان در دانشگاه هنر تهران بشتابیم!”. در این بیانیه دانشجویان فراخوانشان را به بی حجابی سراسری تاکید کرده و مینویسند:”ما از شنبه ۲۶ فروردین به بی‌حجابی سراسری در سطح دانشگاه‌ها و جامعه، جواب محکمی به رادان داده‌ایم و اینبار هم پاسخ این جنایتکاران را محکم‌تر از قبل خواهیم داد “.
با همین مضامین بیانیه هایی از سوی ۳۸ دانشگاه در حمایت از این اعتراضات انتشار پیدا کرد و کارزار “نه” شکل گرفت. و کارزار “نه” کارزار نه به جمهوری اسلامی و بساط آپارتاید جنسی آنست. و این کارزار یعنی کارزار تداوم انقلاب.
البته حمایت ها و همبستگی ها دامنه اش از دانشگاه ها فراتر رفته و به سطوح دیگر جامعه کشیده شد. از جمله شورای بازنشستگان ایران،ُ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه هایی اعتراضی از اعتراضات دانشجویان اعلام پشتیبانی کردند و ندای زنان ایران که یک پای مهم جنبش بیحجابی سراسری است با این اعتراضات اعلام پشتیبانی کرده است.
بیانیه ندای زنان بیان روشن جنبش بیحجابی سراسری است و در بخشی از آن چنین آمده است:”بی حجابی های سراسری به عنوان یک اعتراض اجتماعی شناخته شده و از دستاوردهای انقلاب ژینا می باشد، و همواره تلاش حاکمان در باز پس گرفتن آن به عنوان عقب راندن انقلاب زن زندگی آزادی ، بوده است و زنان با پشتیبانی اجتماعی وسیع در برابر انواع سرکوبها ایستاده اند و هرگز به عقب باز نمیگردند .پیام دانشجویان دانشگاه هنر، به صورت شفاف بیان کرده است: “بین ما و مسئولین دریایی از خون است”. در سایه همبستگی سراسری پاسخ ” نه ” دانشجویان به کارزاری همگانی بدل شد که با حمایت همه جانبه مردم روبرو بوده است. ندای زنان ایران ضمن حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر و اعلام همبستگی با همه دانشگاههای سراسر کشور اعلام می کند همپای با انقلاب مهسا و دوشادوش جنبش دانشجویی و دیگر جنبشهای مطالباتی تا لغو همه قوانین زن ستیز و نابودی حاکمیت آپارتاید جنسیتی برای ساختن دنیای عاری از نابرابری و تبعیض دست از مبارزه نخواهیم کشید”. در همین رابطه و در حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر در برابر حجاب اجباری در چهارم تیرماه بیانیه ای با لیست اولیه سی نفره منتشر شده است. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: “حکومت اسلامی باید بداند که با پیاده سازی طرح های حجاب و عفاف در دانشگاهها،‌ نه تنها نمیتواند بیحجابی سراسری را مهار و انقلاب زنانه را خاموش کند، بلکه در متن انقلاب جاری، این طرح ها به تشدید و عمیق‌تر شدن جدال بین دانشجویان و کلیت جامعه با جمهوری اسلامی با کیفیت انقلابی منجر شده و اتفاقا خشم و اعتراض دانشجویان دانشگاه هنر تهران و همسنگران آنها در دانشگاههای سراسر کشور و هم‌پیمانان آنها در کل جامعه را به نیروی هر چه بیشتر برای پیشبرد انقلاب زن زندگی آزادی، تبدیل می کند.”. در بخش پایانی این بیانیه ضمن حمایت قاطع از دانشجویان دانشگاه هنر امضا کنندگان آن بعنوان جمعی از فعالین حقوق زن و مدافعین انقلاب زن زندگی آزادی بر مبارزه با حجاب اجباری به عنوان یکی از مهمترین عرصه های مبارزه با حکومت آپارتاید جنسی و مبارزه متحد علیه آن و علیه ستم جنسیتی تاکید کرده و مینویسند:” ما “نه” دانشجویان دانشگاه هنر را “نه” کل جامعه به کلیت جمهوری اسلامی می دانیم و عموم جامعه را به حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر تهران و تمامی دانشجویان فرامی خوانیم.”
این چنین است که جامعه آتشین در مقابل تعرضات حکومت با پرچم حکومتی حجاب به مقابله برخاسته است. از سوی دیگر زاد روزهای جانباختگان انقلاب و قد علم کردن هر روز قدرتمند تر و سازمانیافته تر جنبش دادخواهی و اعتراضات بخش های مختلف کارگری علیه وضع بد معیشتی ازجمله اعتراضات هر روزه بازنشستگان که خیابانها را به صحنه مبارزات خود تبدیل کرده و تاثیر مستقیم بر فضای سیاسی شهر ها دارند، همه و همه نشانگر فضای پر تلاطم جامعه در آستانه سالگرد انقلاب است. و بازهم همانطور که اشاره شد یک مساله کلیدی و محوری این اعتراض اعتراض علیه تعرض به زن و مساله حجاب به عنوان یک رکن مهم پایه ای حکومت است. درود میگویم به دانشجویان دانشگاه هنر، درود میگویم به همه دانشجویان که یک سنگر مهم انقلا ب هستند و درود میگویم به زنان شجاعی که چنین جسورانه ایستاده اند و بی حجابی گروهی آنها در خیابانها به یک شکل کوبنده اعتراض علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. و درود به همه مردم که چنین متحد در مقابل حکومت ایستاده و بر تداوم انقلاب خود برای رهایی تاکید دارند.
بی حجابی سراسری جدال در دانشگاه هنر و دانشگاهها بر سر حجاب جدال همه مردم علیه بساط آپارتاید جنسی حاکم است که در پرتو آن چنین بربریت و توحشی را جمهوری اسلامی بر کل جامعه حاکم کرده است. در همین راستا دفاع از اعتراضات دانشجویان و زنان شجاع علیه حجاب و سرکوبگریهای حکومت به همه مردم به کارگران، معلمان، بازنشستگان و همه مردمی که علیه جهنم جمهوری اسلامی به پا خاستند تا خود را از جهنم جمهوری اسلامی رها کنند مربوط است و باید وسیعا در این جدال شرکت و همراهی کرد.
پیامهای همبستگی از اعتراضات دانشجویان علیه حجاب، حمایتهای مردمی از بیحجابی سراسری و همه اتفاقاتی که در اعتراضات هر روزه مردمی شاهدش هستیم نشان میدهد که اعتراض علیه حجاب فقط محدود به دانشگاهها نیست. اعتراض بر سر این موضوع به معنای ارج گذاشتن به انقلاب زن زندگی آزادی است. به معنای تاکید بر تداوم انقلاب تا جمع کردن کل بساط آپارتاید جنسی حاکم و جهنم جمهوری اسلامی است. ازهمین رو لازمست که همه کارگران ، همه معلمان، بازنشستگان، بخش های مختلف جامعه همه و همه محکم در کنار دانشجویان و زنان معترضی که در صف جلوی این اعتراضات هستند قرار گیرند و از این مبارزات به اشکال مختلف اعلام حمایت و پشتیبانی کنند و تعرضات حکومت بر سر حجاب را عقب بزنند. محکم و قاطع از بیحجابی سراسری اعلام حمایت کنیم. با اتحاد سراسری و با عزمی استوار به تدارک گرامیداشت سالگرد انقلاب، گرامیداشت یاد مهسا امینی این نماد انقلاب زن زندگی آزادی برویم و در صفی متحد تر گامی بزرگی برای پایان دادن به جهنم جمهوری اسلامی به جلو برداریم. زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی
کارگر کمونیست ۷۸۵

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد یا حمله معیشتی گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید

کارگر کمونیست ۸۲۴ حسن صالحی: در برنامه این هفته در مورد تعیین میزان حداقل دستمزد …