نوزدهمین جلسه هفتگی کارزار جهانی نه به اعدام یکشنبه ۱۲ مه ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

نه به اعدام: نگاهی به اعدامهای اخیر و روز جهانی علیه همجنسگرا هراسی، ترنس هراسی و دوجنسیت هراسی