نگاه روز: تحریم خامنه ای و بیت رهبری توسط آمریکا- با حمید تقوائی

لینک مصاحبه از اینجا

اینرا هم بخوانید

سازمانده: مرگ رئیسی و واکنش جامعه – پیامهای رسیده به کنگره