نگاه روز: ویدا موحد، سمبل پایین کشیدن حجاب در ایران- با فریده آرمان

لینک از برنامه اینجا

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری