هشت مارس روزمبارزه واعلام مطالبات زنان!

۸ مارس روز جهانی زن:

– روز بزرگداشت مبارزه برای حقوق زنان، روز مطالبه حقوق برابر و مبارزه با فرهنگ جنسیت زده است.

– روز مبارزه با هرگونه سرکوب و آپارتاید جنسیتی علیه زنان است.

– در کشورهای اسلام زده همچون ایران و افغانستان زنان زیر فشار سرکوبهای بسیار شدید قرار دارند و به تبع آن مطالبات زنان ابعاد وسیعتر خواهد داشت و بویژه علیه مذهب و حکومت دینی خواهد بود.

– طبق قوانین اسلامی زن ستیزانه حاکم بر این کشورها، زنان ازحقوق اولیه وبدیهی و انسانی خود نه تنها محرومند بلکه در ازای مطالبه آن با زندان و شکنجه مواجه میشوند.

با این وجود امروز مفتخرم که بگویم، نسلی از زنان پیشرو در این کشورها هستند، نسلی که آگاهانه از دین و مذهب گذر کرده اند و میدانند همه ادیان با ابزارهای وحشیانه، زنان را از داشتن حقوق بدیهی شان منع میکنند.

نسلی که هشت مارس را با همه دستاوردهای برابری طلبانه آن روز جهانی خود میداند و نه روزی به نام فاطمه. یک قربانی کودک همسری که مورد تجاوز قرارگرفت. نسلی که با مبارزات جسورانه، پیگیر و رادیکالشان رژیم اسلامی را نه فقط ترسانده بلکه لرزانده و به زانو درآورده اند.

من بعنوان یک زن آتئیست، برابری طلب و آزادیخواه، ضمن گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن، تا رسیدن به یک دنیای بهتر مبارزه خواهم کرد.

زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن

مندرج در ژورنال شماره ۵۱

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …