هفت تپه:۲۰ سال حبس برای اسد بیگی و رستمی- حکومت تسلیم خواست کارگران شد

خداییان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در باره پرونده دزدان حکومتی در شرکت کشت و نیشکر هفت تپه گفته است : امید اسد بیگی به بیست سال حبس و رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. ۲۶ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز به ۵ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. اسدبیگی از جمله متهم به مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.

خواست بیرون انداختن اسدبیگی و شرکا از هفت تپه و محاکمه او سالها است در اعتراضات کارگران هفت تپه مدام مطرح شده است و حکومت، دولت و سیستم قضایی در تمام این سالها طفره رفتند و از او دفاع کردند اما سرانجام تسلیم خواست کارگران شدند. نفس قاچاق اینهمه پول از کشور، که روی دیگر سکه خانه خراب شدن کارگران هفت تپه بوده است، همدستی و مباشرت و مشارکت ارگان های حکومت با اسدبیگی را بخوبی آشکار میکند. تا همین هفته های اخیر نیز دست دار و دسته اسدبیگی برای خارج کردن اموال هفت تپه از این مجتمع به کمک استاندار خوزستان و بسیاری دیگر از ارگان های حکومت باز بوده است. در تمام این سالها رییسی و اژه ای در راس سیستم قضایی فاسد حکومت بودند.

تصمیم سیستم قضایی در محکومت اسدبیگی و همدستان او نشاندهنده قدرت اعتراض کارگران هفت تپه است قدرتی که میتواند حکومت را در مقابل سایر خواست های کارگران این مجتمع تسلیم کند.

زنده باد کارگران هفت تپه

برگرفته از کانال تلگرام حزب کمونیست کارگری ایران

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …